สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน    ดอกสี่ทิศในกรอบคุณธรรม  8 ประการ

R  ดอกสี่ทิศ  หมายถึง  นักเรียนที่มาจากทั่วทุกทิศมาศึกษาร่วมกัน  เพื่อให้มีความรู้  คู่คุณธรรม

R  คุณธรรม 8 ประการ หมายถึง โรงเรียนจะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรม 8 ประการ  ได้แก่สะอาด  เรียบง่าย  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ขยัน รักชาติศาสตร์- กษัตริย์ กตัญญู