โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน      เราจักสร้างคนดีให้สังคม 

วิสัยทัศน์                  มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม  ระดมสรรพกำลังสร้างความรู้  ศิลปวัฒนธรรมค้ำชู  นำสังคมสู่การพัฒนา  การศึกษาสู่อาเซียน

             ค่านิยมของโรงเรียน       คุณธรรม  นำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง               

             เอกลักษณ์                       “ภูมิทัศน์ดี”

             อัตลักษณ์                        “กิจกรรมดี”   

             สีประจำโรงเรียน            แสด-เทา

                                                       R สีแสด  หมายถึง  ความกล้าหาญ

                                                       R สีเทา    หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด