โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจที่ 1  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  นิยมไทย

พันธกิจที่ 2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้นักเรียนได้คิดเป็นทำเป็น  แก้ปัญหาได้

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ  การสื่อสาร  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 4  สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรมศาสนา  วิชาการ

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  และการแนะแนว  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 7  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  โดยเน้นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

พันธกิจที่ 8 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมต่อการฝึกฝนเป็นคนดี

พันธกิจที่ 9  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป้าหมาย

                        1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมีคุณธรรมได้มาตรฐานการศึกษา อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข

                        2. ครู - ผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                             3. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

                             4. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ