โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล สุคนธชาติ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย สุขหมื่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายภาพ กาญจนโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มิถุนายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ ชนะศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มีนาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ ธานีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ศรีปากแพรก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มิถุนายน 2550
ชื่อ-นามสกุล : ่นายสมพงศ์ เพชรจู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายธำมรงค์ มาสิงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธันวาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันทน์ แดงเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ ยะพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศิจกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี เกื้อสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน