โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
ด้วย โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตาบลทางพูน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 486 ครั้ง