โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                ขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

                        

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

          ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ๒.๒เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา

          ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ            ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

          ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

          ๒.๔  ผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์จะได้รับ                 การพิจารณาเป็นพิเศษ

             

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒    ตั้งแต่วันที่  ๓ พฤศจิกายน – ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดราชการ

 

 

- ๒ -

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

          ๔.๗  ใบรับรองแพทย์  

          ๕.  การยื่นใบสมัคร

      ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง                และครบถ้วน

      ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์                         ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอนหรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได้

          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องธุรการโรงเรียน             ทางพูนวิทยาคาร ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

๗. วิธีการคัดเลือก

          - สอบสัมภาษณ์

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

          สอบวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ                            จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินสอบคัดเลือก

          .๑ ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้                   คะแนนรวมเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

          ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา                      ภายในวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 

 

-          ๓ -

 

                   (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                   (ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                     (๓ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

               ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                       -  วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน      

               ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

               ๑๐.๓ ผู้ ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ                        และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

               ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า                 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง              อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น         

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้              ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

         

                                                                       คำอธิบาย: คำอธิบาย: C:\Users\Somchai\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG1.jpg

                                                              (นายอนันทน์  แดงเรือง)

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2559,13:35   อ่าน 413 ครั้ง