โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานวิชาการ
ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ตารางเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2-2565 ม.ต้น
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2-2565 ม.ปลาย
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2-2565 ม.ต้น (สูตร)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2-2565 ม.ปลาย (สูตร)
แบบฟอร์ม ปพ.สาระเพิ่ม 65-2 ม.1, ม.3
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1-2565 ม.ปลาย (สูตร)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1-2565 ม.ปลาย
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1-2565 ม.ต้น (สูตร)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1-2565 ม.ต้น
แบบฟอร์ม ปพ.สาระเพิ่ม 1-2565 ม.1-2, ม.3
รายงานการเลือกชุมนุม ชั้น ม.1-6 1/65
รายงานการเลือกสาระเพิ่มเติม ชั้น ม.1/2 และ ม.3/1-4 1/65
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ต้น
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ต้น (ใช้สูตรในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย (ใช้สูตรในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. สาระเพิ่ม เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2564
รายงานการเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.2 64-2
รายงานการเลือกชุมนุม ระดับชั้น ม.1-6 64-2
รายงานการเลือกสาระเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.3 64-2
รายงานการเลือกสาระเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.2 64-2
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ต้น (เป็นสูตรใช้ในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย (เป็นสูตรใช้ในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย
แบบฟอร์ม ปพ. สาระเพิ่ม เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564