ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานวิชาการ
แบบฟอร์มสาระเพิ่ม สุชีพ
แบบฟอร์มสาระเพิ่ม สุกานดา
แบบฟอร์มสาระเพิ่มม.3 วาสนา
แบบฟอร์มสาระเพิ่มม.1วาสนา
แบบปฟ.สาระเพิ่ม ม. 2 วาสนา
แบบปฟ.สาระเพิ่ม ม. 3 จันทิมา
แบบปฟ.สาระเพิ่ม ม. 2 จันทิมา
แบบฟอร์มสาระเพิ่มม.1 จันทิมา
แบบฟอร์มเค้าโครงวิจัย
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2562 ม.6
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2562 ม.5
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2562 ม.4
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2562 ม.3
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2562 ม.2
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2562 ม.1
หลักสูตรโค๊ดต้านทุจริต
หลักสูตรวิทยากรผุ้นำ
หลักสูตรแนวทางการต้านทุจริตตำรวจ
หลักสูตรวัยใส
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันทุจริต
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริต
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ปฎิทินนักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
# ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562