โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานกิจการนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระเบียบนักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
คู่มือนักเรียน
แผ่นพับนำเสนอนักเรียนพระราชทาน
นักเรียนพระราชทาน
คำสั่งสายรถ
ประกาศโรงเรียนเครือข่ายต้านยาเสพติด/กลุ่มเสี่ยง
คำสั่งเยี่ยมบ้าน
คำสั่งวรประจำวัน
คำสั่งระบบดูแลฯ2565
คำสั่งตรวจพื้นที่เสี่ยง
คำสั่งตรวจนักเรียนสาย
คำสั่งงานยาเสพติด
คำสั่งปัจจัยพื้นฐาน
คำสั่งdmc
คำสั่งโรงเรียนคุณธรรม
คำสั่งครูที่ปรึกษา1/2565
ระเบียบโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
คำสั่งเยี่ยมบ้าน๒๕๖๔
คำสั่งครูที่ปรึกษา๒๕๖๔
คำสั่งระบบดูแล๒๕๖๔
คำสั่งจริยธรรม
เอกสาร SDQ
เอกสาร SDQ
เอกสาร SDQ
เอกสารเยี่ยมบ้าน
เอกสารเยี่ยมบ้าน
เอกสารเยี่ยมบ้าน
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2564