คณะผู้บริหาร

นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัฒนา แก้วนพรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจินตนา บรรจงเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายณัฐวุฒิ ทองมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสุชีพ ปริยานุกูล
หัุวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายวินิตย์ สอนเสริม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลากร