โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
คณะผู้บริหาร

นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัฒนา แก้วนพรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสุชีพ ปริยานุกูล
หัุวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายวินิตย์ สอนเสริม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลากร