กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมณฑินี สมัครพงศ์
ครู คศ.3

นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล
ครู คศ.3