กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสรญา อินทร์แก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล
ครู คศ.3

นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3