กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสรญา อินทร์แก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4