โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสรญา อินทร์แก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2