กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกานดา เงินแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธิเกียรติ พงษ์เดชา
ครูผู้ช่วย

นายอภิรัฐ หนูอุไร
ครูผู้ช่วย