กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกานดา เงินแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุชีพ ปรียานุกูล
ครู คศ.3

นายอภิรัฐ หนูอุไร
ครูผู้ช่วย

นายศุภชัย ยิ้มแก้ว