โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุกานดา เงินแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอภิรัฐ หนูอุไร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุทธิเกียรติ พงษ์เดชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2