ลูกจ้างประจำ

นายเดโช ประดงจงเนตร

หัวหน้าลูกจ้างประจำ