โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสอน

นาย สมชาย หงษ์ลักษณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาว จันทิมา จันทวาส
ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นาง เสาวนีย์ คล่องแคล่ว
พนักงานบริการ