เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสอน

นาย สมชาย หงษ์ลักษณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาว จันทิมา จันทวาส
ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ

นาง เสาวนีย์ คล่องแคล่ว
พนักงานบริการ