โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร อินทะมุสิก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอรพิน ปราชญ์นคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา บรรจงเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพัชนพนธ์ โอมประพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจันทร์จิรา ภักดีอักษร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4