กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมพร อินทะมุสิก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจินตนา บรรจงเมือง
ครู คศ.2

นางสาวสาวสยาม ขวัญอ่อน