กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร อินทะมุสิก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินตนา บรรจงเมือง
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์จิรา ภักดีอักษร
ครู คศ.2

นายพัชนพนธ์ โอมประพันธ์
ครู คศ.2

นายจำนงค์ สุขฟุ้ง
ครู คศ.2

นายอุดร รักขะนาม
ครูอัตราจ้าง