กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ทองมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งนภา รักสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางพัชรพรรณ ถนนแก้ว
ครู คศ.1