โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุทิศ ช่วยด้วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางพัชรพรรณ ถนนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรุ่งนภา รักสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2