กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุทิศ ช่วยด้วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางพัชรพรรณ ถนนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรุ่งนภา รักสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3