กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุมาพร มีแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ทองมา
ครูผู้ช่วย