กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินิตย์ สอนเสริม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ