โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฐาปกรณ์ เรืองอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเต็มยศ แก้วแกมทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2