โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางจิราภรณ์ จำนอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3