กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิราภรณ์ จำนอง
ครู คศ.1