โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุมลฑา สิงโหพล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุชาติ โชติมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางปิยพร กำลังเกื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจำนงค์ สุขฟุ้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3