กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุชาติ โชติมณี
ครู คศ.3

นางอารี พรหมทอง
ครู คศ.2

นางวาสนา จาริยะ
ครู คศ.2

นางปิยพร กำลังเกื้อ
ครู คศ.2

นางสุมลฑา สิงโหพล
ครู คศ.2