โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสุชาติ โชติมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอารี พรหมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวาสนา จาริยะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางปิยพร กำลังเกื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายจำนงค์ สุขฟุ้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุมลฑา สิงโหพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3