กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุชาติ โชติมณี
ครู คศ.3

นางอารี พรหมทอง
ครู คศ.2

นายจำนงค์ สุขฟุ้ง
ครู คศ.2

นางวาสนา จาริยะ
ครู คศ.2

นายพัชนพนธ์ โอมประพันธ์
ครู คศ.2

นายปิยะวัฒน์ บุญประดิษฐ์
ครู คศ.1

นายอุดร รักขะนาม