โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพรัตน์ เดชสุรางค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประพัฒน์ กำลังเกื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2