กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาวิตรี นาคแท้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววายุรี ดังนิโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา พรหมสุด
ครู คศ.3