โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา พรหมสุด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสาวิตรี นาคแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววายุรี ดังนิโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3